De kracht van een teamcoach in de Obeya

In dit artikel gaan we in op de complementaire relatie tussen Leading with Obeya (LWO) en teamcoaching, en hoe ze samen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van sterke, effectieve managementteams. De combinatie van de LWO methode en het inzetten van een teamcoach biedt een unieke kans om niet alleen de structuur en processen binnen teams te verbeteren, maar ook om de onderliggende gedrags- en communicatiepatronen aan te pakken.

De Essentie van Leading with Obeya

Leading with Obeya is een methode die managementteams transformeert door strategie, operatie, en de voortgang in één visueel platform te integreren. Het maakt complexe informatie toegankelijk en begrijpelijk, wat leidt tot betere besluitvorming en effectiever leiderschap.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken als ze voor het eerst een Obeya zien, staat het team centraal in deze transformatie. De muren zijn een reflectie van hun gedachten over hun strategische doelen, het werk en de gerelateerde problemen. Zo worden problemen zichtbaar en wordt het pad van continue verbetering ingezet.

Het opzetten van een Obeya is echter niet het einde, maar juist het begin van een reis. Wanneer het werk en de uitdagingen van het team duidelijk zichtbaar worden, verandert ook de onderlinge samenwerking. Transparantie creëert een behoefte aan een veilige omgeving waarin constructieve feedback en het nakomen van afspraken centraal staan.

Traditioneel vs Obeya Leiderschap

Transparantie, problemen zichtbaar maken, niet iedereen is het gewend. Vooral niet wanneer een team in een overwegend traditionele managementomgeving werkt. De transitie van traditioneel naar Obeya-leiderschap brengt een opvallende verschuiving met zich mee in de aanpak en focus van leiderschap:

  • Korte Termijn Focus vs. Lange Termijn Visie: Traditioneel leiderschap richt zich op het behalen van kortetermijndoelstellingen en het direct reageren op problemen, terwijl Obeya-leiderschap de nadruk legt op duurzame verbeteringen die bijdragen aan lange termijn doelen.
  • Oplossingen Aandragen vs. Coaching in Probleemoplossing: In een traditionele setting neigen leiders naar het zelf aanreiken van oplossingen. Obeya-leiderschap daarentegen coacht teams om zelf oplossingen te vinden, wat de probleemoplossende capaciteiten binnen het team versterkt.
  • Reactief vs. Proactief: Traditioneel leiderschap kenmerkt zich vaak door een reactieve, ‘brandjes blussen’ aanpak. Obeya-leiderschap stimuleert een proactieve benadering, waarbij tijd wordt besteed aan het begrijpen van de kernoorzaken van problemen voordat er over oplossingen wordt gesproken.
  • Data-gedreven vs. Werkvloer-georiënteerd: In traditioneel leiderschap wordt vaak vertrouwd op data op hoog niveau, waarbij beslissingen worden genomen op basis van aannames en samenvattingen. Dit kan leiden tot een vertekend beeld van de realiteit. In de context van Obeya wordt de nadruk gelegd op het baseren van besluiten op wat er werkelijk speelt, vaak te vinden op de werkvloer. Hierdoor worden beslissingen meer geïnformeerd en nauwkeurig, aangezien ze zijn gebaseerd op directe observaties en feitelijke informatie vanuit de praktijk.
  • Vieren van ‘Brandjes Blussen’ vs. Belonen van Duurzame Verbeteringen: In de traditionele aanpak wordt het ‘brandjes blussen’ vaak gevierd, terwijl in een Obeya-context het team beloond wordt voor het realiseren van verbeteringen die het systeem als geheel duurzaam verbeteren.

Deze elementen benadrukken hoe Obeya-leiderschap verschuift van een reactieve, oplossingsgerichte benadering naar een meer ontwikkelingsgerichte, collectieve probleemoplossingscultuur. Deze principes zijn uitvoerig beschreven in ‘Leading with Obeya’, en vormen de kern van een effectieve transformatie in managementstijlen.

De Rol van Teamcoaching

Hoewel Obeya-leiderschap een krachtig raamwerk biedt, kan de aanvullende inzet van teamcoaching helpen om de transformatie te verdiepen en te verankeren. Een opsomming als die hierboven klinkt logisch en veel mensen zullen beamen dat er voordelen zitten in de leiderschapsstijl die we in een Obeya proberen na te streven. Echter, de werkelijkheid is weerbarstiger en gedrag van mensen (inclusief onszelf) verandert niet van de ene op de andere dag.

Dus mocht je nou in je Obeya staan en het gevoel hebben dat er nog wel wat te winnen valt op het gebied van gedrag van jezelf en je collega’s, dan kan een teamcoach daarin uitkomst bieden. Een teamcoach benadert de ontwikkeling van een team met een holistische visie, gericht op het versterken van zowel individuele als collectieve vaardigheden. De werkwijze van een teamcoach kan als volgt worden beschreven:

  • Opbouwen van Vertrouwen: De basis voor elk succesvol team is vertrouwen. Een teamcoach helpt bij het creëren van een omgeving waarin teamleden zich comfortabel voelen om kwetsbaar te zijn, hun zwaktes en fouten te delen, en open te staan voor feedback. Dit wordt bereikt door open communicatie en het bevorderen van wederzijds begrip.
  • Navigeren door Conflicten: Een teamcoach leert een team om constructief om te gaan met conflicten. In plaats van conflicten te vermijden of te onderdrukken, worden ze gezien als kansen voor groei en begrip. De teamcoach faciliteert discussies die leiden tot gezamenlijke oplossingen en betere samenwerking.
  • Bevorderen van Betrokkenheid: Door alle teamleden te betrekken bij besluitvormingsprocessen zorgt een teamcoach ervoor dat iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt. Dit verhoogt de betrokkenheid en het eigenaarschap van besluiten binnen het team.
  • Verantwoordelijkheid Stimuleren: De teamcoach moedigt teamleden aan om verantwoordelijkheid te nemen voor hun acties en bij te dragen aan de teamdoelen. Dit omvat het stellen van duidelijke doelen, verwachtingen en het regelmatig bespreken van de voortgang.
  • Focus op Resultaten: Uiteindelijk richt de teamcoach zich op het behalen van concrete resultaten. Door het team te helpen hun doelen helder te definiëren en hun voortgang te monitoren, zorgt de teamcoach ervoor dat het team zich collectief inzet voor het bereiken van deze doelen.

Deze aanpak is erop gericht om een team niet alleen effectiever te maken in hun huidige projecten, maar ook om hun lange termijn ontwikkeling als een samenhangende eenheid te bevorderen. Een teamcoach werkt nauw samen met het team om deze vaardigheden te ontwikkelen en te versterken, wat cruciaal is voor het succes van het team in zowel de huidige als toekomstige uitdagingen.

Conclusie

Het implementeren van Leading with Obeya biedt tal van voordelen voor managementteams die effectiever willen functioneren. Teamcoaching speelt een waardevolle rol in het traject dat volgt op de implementatie, met name als het team constateert dat er op het gebied van gedrag nog wat te winnen valt. Door de zichtbaarheid en transparantie die Obeya biedt, kunnen teamcoaches gerichter werken aan het verbeteren van teamdynamiek en het versterken van leiderschapsvaardigheden binnen het kader van de methodiek.

Voor managementteams die streven naar effectievere samenwerking en merken dat daar nog wat te halen valt is de combinatie van Leading with Obeya en teamcoaching een krachtige stap voorwaarts. Waar de LWO methode een gestructureerde en visuele werkwijze biedt, helpt een teamcoach ook nog mogelijkheid om op gedragsniveau als team verder te komen.